Categorie: Bijeenkomst

Bijeenkomst

Vragen en antwoorden: BIZ-project alle kernen Burgh-Haamstede

STAND VAN ZAKEN PER 10 JULI 2022
Informatie ten behoeve van alle gebruikers van BIZ-panden binnen de concept BIZ-zone Burgh-Haamstede waarvoor dit van belang is.
In dit document zijn zoveel mogelijk alle te stellen vragen rondom het BIZ-project Burgh-Haamstede van een reactie voorzien. De projectgroep hecht er aan dat alle ondernemers zich in de aanloop naar de Ondernemersbijeenkomst en de stemmingsperiode in het najaar, een zo goed mogelijk beeld kunnen vormen van het de belangrijkste ins- en outs. Veel vragen en antwoorden zijn niet aan tijd gebonden en anders is het de status per 10 juli 2022.

Vragen m.b.t. het ‘Project BIZ Burgh-Haamstede’

Wat is de achtergrond voor dit project?
Het bestuur van OVBH is van mening dat alle ondernemers met belang in alle kernen van Burgh-Haamstede zich nog breder, steviger, meer solidair en met meer financiële middelen moeten organiseren, dit gezien de noodzaak tot investering in de positionering en uitstraling van het gebied en de bestuurlijkeen organisatorische continuïteit.
Het gaat toch niet slecht met OVBH en de activiteiten?
Klopt helemaal! Er is het laatste jaar weer sprake van ledenaanwas, maar het bestuur kijkt verder vooruit. Werken aan slimme krachtenbundeling hoort daarbij. Het gaat op zich niet slecht, maar de huidige constructie van belangenbehartiging en collectiviteit trekt een enorme wissel op de bestuursleden. Dat is zo niet vol te houden. Het bestuur is van mening dat met de huidige structuur de continuïteit onvoldoende is gewaarborgd en dat het “product Burgh-Haamstede” als geheel moet worden versterkt. De activiteiten m.b.t. de nieuwe dorpsvisie vragen daar ook om. Vandaar het BIZ onderzoek.
Wat vinden de huidige OVBH leden van dit nieuwe BIZ onderzoek?
Zij hebben op een bijeenkomst in maart 2022 in grote getale ja gezegd tegen het bestuursvoorstel voor een BIZ onderzoek.
Zijn alleen de huidige OVBH leden betrokken in dit project?
Nee, dit project is voor alle ondernemers binnen de beoogde BIZ-zone ongeacht betrokkenheid bij OVBH en ongeacht type onderneming, dus retailers, filiaalbedrijven, hotels, horeca, recreatiebedrijven, zakelijke dienstverlening……..
Waarom stuurt een extern adviseur de projectgroep aan?
In de praktijk van het opzetten van BIZ-zones is gebleken dat externe deskundigheid wenselijk is. Bovendien hecht de OVBH er ook aan dat iemand sturing geeft aan het project die geen onderdeel uitmaakt van de bestaande groep ondernemers of het bestuur, om daarmee zowel de onafhankelijkheid, de zorgvuldigheid als de professionaliteit te waarborgen.
Wat is de samenstelling van de Projectgroep?
Onze adviseur Wim van den Noort is voorzitter van de Projectgroep. Vanuit het OVBH bestuur zitten in de groep: Nadja Bom en Niels Groenendijk. De groep is aangevuld met Jacqueline van der Zijden (Tegels-Enzo), Ron van der Deijl (Landal), Marco Kristalijn (Jan de Jonge Fietsen en John Bijl (Vitro Plus).

Vragen m.b.t. het Plan van Aanpak

Wie heeft het Plan van Aanpak opgesteld?
Het Plan van Aanpak voor het uitrollen van het project in 2022 is opgesteld door onze externe adviseur. Het OVBH bestuur kon zich daar prima in vinden. De gemeente heeft ook haar goedkeuring gegeven, hetgeen nodig was i.v.m. medewerking, ambtelijke capaciteit en mede-financiering.
Hoe zit het met de financiering van het project?
De totale ‘out of pocket’ kosten van het project zijn ca. € 12.500 ex BTW. Het bestuur van de OVBH heeft voor medefinanciering van de projectkosten een subsidieverzoek ingediend bij het college van B&W. De uitkomst is dat de gemeente € 5.000 zal bijdragen in de projectkosten. Daarnaast geven ze een voorschot op de Economische Impuls van € 4.000. Het niet subsidiabele deel zal worden betaald vanuit de lopende begroting van de OVBH. Met de adviseur is een fixed fee overeengekomen.

Vragen over het op te stellen Activiteitenplan

Wie stellen dit basis BIZ plan op?
Dit plan op hoofdlijnen komt vanuit de projectgroep onder leiding van de extern adviseur. Hij ‘steekt het in elkaar’ op basis van de input vanuit de ondernemers, de projectgroep en zijn expertise. Het wiel zal niet opnieuw worden uitgevonden, Informatie m.b.t. BIZ-project Burgh-Haamstede 2022 want bestaande plannen en activiteiten van de OVBH en plannen die te maken hebben met de nieuwe Dorpsvisie zullen een plek krijgen in het BIZ plan.
Kunnen alle ondernemers een bijdrage leveren aan dit BIZ-plan?
JA, dat kan gedurende de periode tot direct na de zomer volop. Nu zitten we in de fase van het ophalen van informatie bij de ondernemers en het opstellen van alle BIZ procedurestukken, die half september moeten worden ingediend bij het college van B&W en die in oktober aan alle ondernemers gepresenteerd zullen worden.
Kunnen de ondernemers kennis nemen van het concept BIZ-plan voor het definitief gemaakt zal worden?
JA, op de Ondernemersbijeenkomst van 23 juni in Burgh is vanuit de projectgroep toegezegd dat er eind augustus een conceptversie ter beschikking komt voor inzage door de ondernemers.
Leggen we ons met een BIZ voor altijd vast op die specifieke structuur?
NEE, elke BIZ heeft telkens een looptijd van maximaal vijf jaar. Na die vijf jaar komt er een evaluatie en mogen alle betrokken ondernemers zich opnieuw voor of tegen een nieuwe BIZ periode uitspreken. Dat zal dan opnieuw gebeuren d.m.v. een officiële draagvlakmeting, weer onder verantwoordelijkheid van de gemeente.
Kunnen we naderhand nog invloed uitoefenen op het BIZ-plan, de uitvoering en de besteding van de financiële middelen?
JAZEKER VOLOP, het plan zal in 1e aanleg alle relevante hoofdzaken bevatten m.b.t. wenselijk geachte profilering, activiteiten op kortere en langere termijn, organisatie van de ondernemers, bestuurlijke inrichting en financiering. De voorgestelde nieuwe structuur op basis van een BIZ-Zone zal voorafgaand aan de stemming worden gepresenteerd. De uitvoering, als het gaat om activiteiten en bestedingen, zal altijd in overleg blijven gaan met alle ondernemers in de zone.

Vragen m.b.t. de BIZ (Bedrijfs Investerings Zone)

Is de BIZ voor Burgh-Haamstede een ondernemersinitiatief of een initiatief van de gemeente?
Het is voor de volle 100% een ondernemersinitiatief. De gemeente is vervolgens om medewerking verzocht omdat een BIZ niet zonder medewerking van een gemeente gerealiseerd kan worden.
Is het realiseren van een BIZ-Zone een doel of een middel?
De BIZ is absoluut geen doel maar een middel om samenwerking, collectiviteit, solidariteit en continuïteit te bevorderen en financiële middelen ter beschikking te krijgen. De BIZ is daarbij een belangrijk hulpmiddel.
Is de BIZ heffing een klassieke belasting of subsidie?
NEE ALLEBEI NIET, de BIZ is geen traditionele belasting en het is ook geen subsidie. Het is een bijdrage van individuele ondernemers aan hun eigen collectieve ondernemersfonds. Zo’n bijdrage wordt, op verzoek van de ondernemers, door de gemeente geïncasseerd in het verlengde van de OZB. Er zal op basis van de BIZ-wet soms verwezen worden naar de ‘belastingwetgeving’ en de ‘subsidie-verordening’, maar het geïnde geld zal worden doorgestort naar de BIZ-stichting, onder volledig beheer van de ondernemers zelf.
Lopen we het risico dat er BTW geheven gaat worden over de inkomsten van het Ondernemersfonds?
NEE, dat risico is er niet. Dat is ook bij andere BIZ-zones niet het geval.
Is een heffingsbijdrage aan een ondernemersfonds, net als contributie voor een ondernemersvereniging, wel aftrekbaar als zakelijke kosten?
JA, deze bijdrage is voor de belastingdienst geheel aftrekbaar als zakelijke kosten die rechtstreeks op de onderneming betrekking hebben en die nodig zijn voor de uitoefening van de onderneming.
Hoe zal de BIZ-Zone Burgh-Haamstede worden bepaald?
De projectgroep zal de keuze voor de zone bepalen. De projectgroep opteert voor een zone die de gehele kern BH omvat, dus Burgh, Haamstede, Westenschouwen Burghsluis en Nieuw-Haamstede. Een eis van de wetgever is dat het altijd een gesloten zone moet zijn. De gemeente is behulpzaam met informatie over de bestemming van panden, maar heeft verder geen enkele stem in de keuze voor de begrenzing van de zone.
Als er per 1 januari 2023 een BIZ-Zone komt gaan dan alleen de pand gebruikers betalen of ook de pand eigenaren?
De nieuwe BIZ-wet biedt de mogelijkheid om zowel de gebruikers van panden als de eigenaren allebei, dus aanvullend op elkaar, te betrekken bij het heffingssysteem. De projectgroep heeft de keuze gemaakt voor uitsluitend een gebruikersheffing. Als een pandeigenaar zelf de gebruiker is, dan betaalt hij de BIZ-heffing als gebruiker, net als een externe huurder
Als een pand per 1 januari van een heffingsjaar leegstaat en/of niet verhuurd is moet de heffing dan wel betaald worden?
JA, die moet altijd betaald worden. Als er geen huurder is dan zal de eigenaar van het pand de heffing moeten voldoen. Zo is dat in de BIZ-wet vastgelegd.
Zijn er nog andere bijzondere situaties v.w.b. de heffing in het BIZ gebied Burgh-Haamstede?
JA, er zijn altijd bijzondere situaties. Zo zullen panden die in gebruik zijn bij b.v. kerken, sociaal culturele instellingen e.d. een ontheffing krijgen. Ook panden met een voor de OZB niet uitgesplitste woon/werk bestemming zullen in principe tot de uitzonderingen gaan behoren. Ook WOZ-eenheden die voor meer dan 70% de bestemming ‘Wonen’ hebben zijn uitgesloten van de BIZ. De projectgroep zal in samenhang met de conceptverordening een passende vrijstellingsregeling voorleggen aan de gemeente.
Als ik als ZZP-er vanuit een woonhuis werk binnen de zone zou ik dan ook onder de BIZ kunnen vallen?
NEE, niet op grond van het enkele feit dat iemand ZZP-er is of anderszins werkt vanuit huis. Uitgangspunt zijn de panden binnen de zone met een ‘eigen WOZwaarde voor zakelijk gebruik’, dus separaat van een woongedeelte in een pand. Personen of functies zijn dus geen uitgangspunt voor de beoordeling. Wel de combinatie van huur of eigendom + huur van een ‘ruimte met eigen zakelijke WOZ-waarde’ en het zakelijk gebruik daarvan.
Als het allemaal doorgaat, wanneer kunnen we dan eventueel een heffingsaanslag verwachten?
Op z’n vroegst in samenhang met de WOZ aanslagen in het voorjaar van 2023.
Zijn er al meer BIZ-zones in Nederland?
JA, er zijn er al ruim 400 in Nederland met name voor centrumgebieden en kernen. Hoogeveen, Hilversum, Den Haag (diverse), Barendrecht, Zeewolde, Roermond, Elburg, Vlissingen, Zierikzee en Renesse zijn zomaar enige voorbeelden. BIZ-zones zijn er in heel veel plaatsen ook voor bedrijfsterreinen.

Vragen m.b.t. rol en positie gemeente

Wat behelst de Economische Impuls Winkelgebieden SD concreet?
Eind 2015 is in de gemeenteraad, met grote meerderheid van stemmen, het amendement ‘Economische Impuls’ aangenomen. Eind 2021 is deze regeling zelfs versterkt door de gemeenteraad. Indien het lopende project voor BurghHaamstede daadwerkelijk de oprichting van een BIZ zone gaat opleveren, dan zal de gemeente als stimulans (en beloning) voor de ondernemers, gedurende vijf jaar, elk jaar een bedrag van maximaal € 40.000 storten in het door de ondernemers aan te sturen Ondernemersfonds BH . € 200.000 in vijf jaar!
Zitten er voor de ondernemers addertjes onder het gras?
NEE, er zitten geen adertjes onder het gras. Aan deze storting van jaarlijks € 40.000 zijn geen aanvullende voorwaarden verbonden. De ondernemers kunnen dat geld, net als de zelf collectief ingebrachte gelden, besteden aan de plannen die ze hebben bedacht en opgeschreven in de jaarlijkse activiteitenplannen. De gemeente bemoeit zich niet met de keuze voor de plannen/bestedingen. De uitgaven moeten wel passen binnen de ruimte die de BIZ-wet geeft, dus exact gelijk aan de eisen voor de bestedingen van het eigen ondernemersgeld.
Krijgt de gemeente op basis van deze bijdrage en/of de BIZ constructie bestuurlijke invloed?
NEE, de gemeente krijgt op grond van deze stortingen en het opzetten van een BIZ geen enkele bestuurlijke invloed en ook geen zetel in het bestuur.
Jaarlijkse Economische Impuls gemeente alleen bij een BIZ?
JA, zonder BIZ, geen bijdrage op basis van deze economische impuls. Dus als de uitslag van de draagvlakmeting negatief zou uitpakken, dan kan de OVBH geen beroep doen op deze gelden en blijft alles zoals het was.
Bepaalt de gemeente de voor te stellen heffingstabel?
NEE, de gemeente bepaalt dat absoluut niet en heeft daar ook geen enkele invloed op. De projectgroep maakt na zorgvuldige afwegingen de staffels en de ondernemers bepalen in het najaar, bij de officiële stemming, met een ja of nee of zij zich daarin kunnen vinden.
Is al bekend welke tarieven voorgesteld gaan worden?
NEE, op dit moment nog niet. De projectgroep zal veel tijd besteden aan allerlei rekensommen om tot een zo evenwichtig mogelijke tariefstructuur te komen. Daarbij zal goed geluisterd worden naar de geluiden vanuit de ondernemers en waar mogelijk, aansluiting gezocht bij de huidige contributie tarieven van de OVBH. Daarnaast zal gekeken worden naar verdedigbare verschillen tussen kleine- en grote panden en belang. In het conceptplan, eind augustus, zullen de voorgestelde tarieven staan.
Klopt het dat het over de hele linie om fors hogere bedragen op jaarbasis zou kunnen gaan dan de huidige contributieschalen binnen de OVBH?
NEE, die vrees hoeft er niet te zijn. Er zal heel goed gekeken worden naar hetgeen haalbaar en realistisch is. Er is immers alle belang om breed draagvlak te verwerven.
Kan de gemeente niet ‘aan de haal gaan’ met ons ondernemersgeld?
NEE, dat kan absoluut niet. De gemeente is door de wetgever (de BIZ wet) en de te sluiten uitvoeringsovereenkomst met de ondernemers gebonden aan strikte regels. De gemeente zal op basis van de verordening en de wet gemachtigd zijn om de gelden te incasseren en zal deze vervolgens doorstorten naar het ondernemersfonds. De gemeente moet er van de wetgever wel op toezien dat ook het ondernemersfonds (dus de ondernemers) zich aan de wet zal houden.
Blijft de gemeente verantwoordelijk voor alle taken die zij nu ook al heeft m.b.t. de infrastructuur en voorzieningen in Burgh-Haamstede?
JA, zondermeer. Als ondernemers zullen we er zeer scherp op blijven toezien dat de gemeente geen gemeentelijke basistaken (o.a. schoon, heel en veilig) gaat overhevelen naar de ondernemers resp. het ondernemersfonds. In de uitvoeringsovereenkomst zal dat ook expliciet worden vastgelegd. Bovendien eist de BIZ-wet dat de gemeentelijke basistaken vastgelegd gaan worden in een zogenaamde SLA (Service Level Agreement). Bij de lopende BIZzen in Zierikzee en Renesse is daar in de praktijk ook nooit sprake van geweest.
Wat is de functie van de genoemde ‘uitvoeringsovereenkomst’?
In de uitvoeringsovereenkomst worden heel helder alle afspraken, verantwoordelijkheden, taken, bevoegdheden etc. vastgelegd tussen het ondernemerscollectief (het ondernemersfonds en de daaraan verbonden vereniging) en de gemeente Schouwen-Duiveland. Het college van B&W moet instemmen met de uitvoeringsovereenkomst.
Wat is de functie van de gemeentelijke ‘verordening’?
De BIZ wet verplicht de gemeente om een speciale verordening op te stellen die aansluit bij de regelingen in de wet op basis waarvan de BIZ-heffing voor het BIZ-gebied door de gemeente kan worden uitgevoerd. De gemeenteraad moet, nadat informeel draagvlak is vastgesteld, instemmen met deze verordening.
Als de gemeenteraad dit najaar akkoord gaat met de verordening is het dan definitief dat de invoering doorgaat?
NEE, daardoor wordt het mogelijk om het BIZ systeem in te voeren. Pas als daarna sprake is van een positieve uitslag van de formele draagvlakmeting onder de ondernemers zal de verordening per 1 januari 2023 in werking treden.

Vragen m.b.t. de procedure

Gaat er tijdens de ondernemersbijeenkomst dit najaar gestemd worden?
NEE, die bijeenkomst zal volledig gericht zijn op het geven van informatie over het plan. En op het uitwisselen van informatie over de verdere procedure. Er zal niet gestemd worden.
Waarom is de formele stemming pas in oktober/november 2022?
Omdat dit het logische- en wettelijk bepaalde einde van het proces is. Bovendien mag dit niet eerder dan nadat in de gemeenteraad de verordening is vastgesteld. Pas daarna mag de stemming, ook wel genoemd ‘formele draagvlakmeeting’, gehouden worden.
Waarom wordt in de laatste fase de stemming onder verantwoording van de gemeente uitgevoerd?
Omdat het een wettelijke eis en taak is conform de BIZ wetgeving. Dit gebeurt in nauwe samenspraak met de projectleider en de projectgroep. Het is de wettelijk vastgelegde waarborg voor een democratisch proces.
Wanneer gaat de stemming precies plaatsvinden en hoe?
Zoals de zaken nu staan zal de stemming plaatsvinden van 31 oktober t/m 14 november 2022. Als de gemeenteraad de verordening op 20 oktober heeft vastgesteld, dan zullen alle ondernemers in het BIZ gebied voor de 31e een stem-infopakket met stemkaart overhandigd krijgen van hun Ambassadeur, waarmee de stemperiode van ca. 2 ½ week van start zal gaan.
Bij welke uitslag kan en zal de BIZ verordening daadwerkelijk worden ingevoerd en per wanneer?
Bij het beoordelen van de stemmen moet aan drie voorwaarden zijn voldaan t.w. 1. Minimaal 50% van de stemgerechtigde ondernemers binnen het gebied moeten een geldige stem hebben uitgebracht. 2. Hiervan moet minimaal 2/3 deel voor de regeling stemmen 3. Deze 2/3 meerderheid voor de regeling moet minimaal 50% van de WOZ waarde van de uitgebrachte geldige stemmen vertegenwoordigen. Als aan deze drie criteria is voldaan dan zal invoering volgen per 1 januari 2022.
Als ik tegen ben en tegen stem moet ik dan toch meebetalen?
JA, als de officiële draagvlakmeeting positief is, dan moeten zowel de voor-, tegen- als niet-stemmers verplicht meebetalen aan het heffingssysteem via de BIZ. Alleen op die wijze kan ‘free-ride’ worden voorkomen en solidariteit ontstaan. Dat is een belangrijk oogmerk van BIZ constructies.

Vragen over ‘het BIZ-Ondernemersfonds’

Wat is een BIZ-Ondernemersfonds?
De BIZ-wet spreekt over een Ondernemersfonds. Het is de stichting waarin de geïncasseerde heffingsgelden en de Economische Impuls worden gestort door de gemeente. Deze stichting moet nog worden opgericht.
Wie heeft er straks zeggenschap over het ondernemersfonds?
De zeggenschap zal volledig liggen bij de ondernemers binnen het BIZ-gebied. Het is een ondernemersfonds, het is ondernemersgeld en het is ondernemerszeggenschap! Het bestuur van de stichting zal in principe bestaan uit dezelfde ondernemers die het democratisch gekozen bestuur van de OVBH vormen. De aanvullende stortingen op basis van de ‘Economische Impuls kernen Schouwen-Duiveland’ veranderen daar niets aan.
Is er sprake van solidariteit en een bijdrage op basis van draagkracht bij de introductie van dit heffingssysteem?
JA, zeer nadrukkelijk! Ondernemers met een bedrijfsruimte met een hogere WOZ-waarde betalen meer dan ondernemers met een lagere WOZ-waarde voor hun bedrijfsruimte. Daarmee is ook de ligging van een pand al verdisconteerd in de heffing. Er is ook sprake van solidariteit omdat bij invoering alle ondernemers gaan meebetalen aan het fonds.
Zijn er ook gedachten om op enige manier bestuurlijke bevoegdheden in te bouwen om correcties achteraf op de heffing mogelijk te maken voor bijzondere gevallen?
Ja, die gedachten zijn er, eenvoudigweg omdat er bij elk systeem praktijksituaties kunnen ontstaan die, door de leden, als niet redelijk en wenselijk kunnen worden ervaren.
Waarom is de WOZ waarde de basis voor het tariefsysteem?
De WOZ waarde is een eerlijk en transparant referentiekader omdat de waarde onafhankelijk wordt vastgesteld en in deze waarde zowel aspecten van vloeroppervlakte maar ook ligging van het pand tot uitdrukking worden gebracht. Het is bovendien de verplichte ‘drager’ onder de BIZ-wet.
Hoe zit dat als er sprake is van b.v. een woonhuis met winkel?
Als sprake is van een gesplitste WOZ-waarde dan zal uitsluitend het zakelijke deel van de WOZ van toepassing zijn als basis voor de heffing. Die WOZ-waarde moet dan wel minimaal 30% uitmaken van de totale WOZ-waarde.
Is er een speciale BTW regeling voor Ondernemersfondsen?
JA, er zijn door de staatssecretaris van financiën speciale regelingen gecreëerd als het gaat om de terugvordering van betaalde BTW vanuit het ondernemersfonds. De regeling komt er grofweg op neer dat de BTW kan worden teruggehaald in een zelfde mate waarin de heffing plichtige ondernemers BTW verschuldigd zijn. Er is hiermee substantieel voordeel te behalen.

Vragen m.b.t. de vereniging OVBH

Blijft de vereniging OVBH gewoon bestaan als de BIZ er komt?
JAZEKER! Alle BIZ-ondernemers zullen bij een BIZ automatisch lid zijn van de OVBH. Via de gebruikelijke Algemene Leden Vergaderingen zullen zij in de praktijk de beslissingen nemen over de plannen, bestedingen en bestuursbenoemingen voor zowel de vereniging als de nieuwe stichting. De stichting zal statutair gekoppeld worden aan de BIZ-wet, de vereniging niet. Om er zorg voor te dragen dat de verenigingsleden de zeggenschap krijgen over de aanwending van de BIZ-gelden in de stichting zullen vereniging en stichting statutair aan elkaar gekoppeld worden.
Waarom is er sprake van een stichting ondernemersfonds aanvullend op de vereniging OVBH?
Dat heeft o.a. te maken met het feit dat het ondernemersfonds helemaal is gekoppeld aan de BIZ wetgeving. De vereniging is bestuurlijk wel gekoppeld aan de stichting maar niet aan de BIZ-wet en heeft ook aanvullende doelstellingen zoals economische belangenbehartiging en de netwerk- en informatiedoelstelling. Het is een constructie die ook in andere gemeenten succesvol is doorgevoerd. Het maakt de ondernemers ook wat minder afhankelijk en mocht een BIZ in de toekomst niet gecontinueerd kunnen worden dan blijft de verenigingsstructuur in stand.
Als de BIZ er komt, moet ik dan apart lid worden van OVRenesse?
NEE, niet echt. Als de BIZ wordt aangenomen dan zal aan alle ondernemers binnen de BIZ-Zone gevraagd worden lid te blijven of te worden van OVBH. Het is op basis van vrijwilligheid, we mogen het niet verplichten, maar het is voor alle ondernemers de volstrekt logische stap om invloed te hebben op het beleid, de activiteiten en de besteding van de gelden uit het Ondernemersfonds.
Moet ik straks ook nog contributie voor OVBH blijven betalen?
NEE, er zal dan geen aparte contributie meer betaald hoeven worden. De heffing komt daarvoor in de plaats. In de begroting van het ondernemersfonds zal een budget opgenomen om daarmee ook de jaarlijkse basistaken van de vereniging te kunnen bekostigen.
Kunnen straks ook bedrijven uit Burgh-Haamstede die niet gevestigd zijn in de BIZ-Zone of geen WOZ-waarde als basis hebben, lid zijn of blijven van OVBH?
Ja, dat kan. Zij betalen dan niet een BIZ-heffing, maar een gewone contributie die geënt zal zijn op dezelfde BIZ-heffingstabel. Er zal met nadere regelingen voor gezorgd worden dat zij geen of beperkt stemrecht zullen hebben mocht het gaan om beslissingen over plannen en bestedingen in de zone zelf, als sprake zou kunnen zijn van tegengestelde belangen.
Wie komen er in het bestuur van het ondernemersfonds die gaat heten ‘stichting Ondernemersfonds Burgh-Haamstede’?
De projectgroep zal voorstellen dat het oprichtingsbestuur van de stichting zal bestaan uit dezelfde personen die op 1 september 2022 zitting hebben in het bestuur van de vereniging OVBH. De stichting doet overigens zelf niets. Het is alleen de formele entiteit waar de BIZ-gelden binnenkomen en uitgaan. De planvorming, de bestemming van de gelden en de besluitvorming daarover zal volledig worden uitbesteed aan de vereniging en haar leden. Het advies is om zodra alles loopt in de nieuwe ordening een nieuw bestuur te laten kiezen voor vereniging en stichting waarbij extra gekeken zal worden naar representatie vanuit de kernen en sectoren.